nature

U-glas

u-glas és un vidre en secció d'U, en modalitats d'armat i sense armar que ofereixen una gran rigidesa que permet la seva col · locació en grans buits sense necessitat d'intercalar perfileria metalica addicional.

És un gran producte per a l'ocupació de grans tancaments als quals aporta un excel·lent nivell de lluminositat i una homogènia difusió de la llum natural, tant des de l'exterior cap a l'interior d'una estada com entre espais contigus.

Sistemes de Muntatge: Pinta, Greca i en cambra

Dimensions: barres de 5 i 6 metres per amples de 26 i 50 cm amb ales de 41 i 60 mm.

Tipus: armat i sense armar de vidre normal, vidre extracla- ro, de colors i també temperat.

Per al muntatge es subministra la perfileria d'alumini anodi- litzat podent ser de trencament amb pont tèrmic i de colors segons Ral.